دریافت پروانه بهره برداری استیجاری

اسفند ماه 1400

آخر لحظات در سال 1400 پرسنل شرکت با اهتمام مضاعف و بیشترین تلاش در شرف اجرای تست های سرد و گرم تجهیزات و تاسیسات و منصوبات هستند